Header website d
Header website d

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden betreffen twee onderdelen: interieuradvies en de webshop.
Kijk goed welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn op het moment dat je een overeenkomst aangaat met BinnenPret Wonen.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van BinnenPret Wonen akkoord gaat. Wij houden ons het recht voor om de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten (koop)overeenkomst gelden de voorwaarden zoals deze gelden op de dag van de bestelling in de webwinkel. 
Partijen
Verkoper is BinnenPret Wonen, een activiteit van BinnenPret!, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17191390.
Koper is de persoon die woonaccessoires aankoopt via de website www.winwinwonen.nl. 
Prijzen
Alle verkoopprijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij het anders staat aangegeven.
Voorraad en levertijden
Artikelen worden zoveel mogelijk uit voorraad geleverd. Het is echter mogelijk dat een artikel niet meer verkrijgbaar is omdat het door de producent niet meer geleverd kan worden. Koper  ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Het is mogelijk om in overleg een ander artikel te laten leveren of de betreffende bestelling kosteloos te annuleren  (het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort). 
Betalen
Koper kan op diverse manieren betalen: met iDeal, per vooruitbetaling via de bank of contant bij afhalen. 
Verzending en verzendkosten
Gestreefd wordt om de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden, mits voorradig. Alle verzendingen gaan via TNT Post (PostNL) als brievenbuspost of pakketpost, zowel binnen Nederland als daarbuiten. De gehanteerde verzendkosten zijn de werkelijke portokosten. Klik hier voor de geldende tarieven. De exact kosten voor verzending buiten Nederland worden voor verzending aan koper bevestigd. De bestelling kan ook, na het maken van een afspraak hiervoor, worden afgehaald (aangeven tijdens bestelproces). 
Retouren en ruilen

BinnenPret Wonen hanteert de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na het plaatsen van de bestelling of na ontvangst van het product door de klant. Voor retourzendingen moet het Herroepingsformulier worden gebruikt, deze wordt met elke zending meegestuurd of kan worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Retourzendingen zonder melding vooraf d.m.v. het Herroepingsformulier worden niet zondermeer geaccepteerd. Geleverde goederen kunnen alleen worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd, ongebruikt en met bijsluiting van het Herroepingsfomulier. De kosten voor retourzending zijn voor koper. Koper ontvangt de kosten van het artikel binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel door BinnenPret Wonen op de opgegeven bankrekening. Bij het retourneren van een hele bestelling/levering, worden tevens de in rekening gebrachte verzendkosten teruggestort. BinnenPret Wonen is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. Ook houdt BinnenPret Wonen zich het recht voor om (een deel van) het bedrag niet te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product na ontvangst beschadigd is. 

Garantie

Op de te koop aangeboden artikelen geeft BinnenPret Wonen de gebruikelijke (fabrieks)garantie. BinnenPret Wonen garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voor woonaccessoires. Koper is als consument wettelijk verplicht om bij aflevering de producten te inspecteren en daarbij gebleken gebreken, anders dan vermeld in de webshop bij het artikel, onmiddellijk na ontvangst schriftelijk te melden. Ook indien een bestelling defect geraakt is tijdens transport of dat u buiten de schuld van de koper een verkeerd product ontvangt, dient hij dit onmiddellijk schriftelijk te melden met bijsluiting van fotomateriaal van het defecte artikel. Na het verstrijken van de wettelijke termijn voor herroeping (14 dagen) wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. 
Bij tijdig gemelde klachten zal BinnenPret Wonen haar uiterste best doen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Onaangekondigde en ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Communicatie
Voor verkeerde of vertraagde verzending van bestellingen of correspondentie per e-mail of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen verkoper en/of koper en BinnenPret Wonen, danwel tussen BinnenPret Wonen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en BinnenPret Wonen, is BinnenPret Wonen niet aansprakelijk.
Afbeeldingen
Alle foto’s en afbeeldingen van de artikelen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto's. BinnenPret Wonen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen tussen de gepubliceerde foto's en de werkelijkheid.
Overmacht
BinnenPret Wonen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door BinnenPret Wonen en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant BinnenPret Wonen niet aansprakelijk stellen.
Privacy
Persoonsgegevens van koper worden opgenomen in het relatiebestand van BinnenPret Wonen. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. BinnenPret Wonen verstrekt geen gegevens aan derden. Er zal door BinnenPret Wonen geen contact gelegd worden tussen koper en verkoper van artikelen zonder toestemming vooraf van beide partijen. 
Vragen om inzage in persoonsgegevens kan een schrijven gericht worden aan BinnenPret Wonen, Ardijnserf 10 5706 JB Helmond of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen verkoper en/of koper en BinnenPret Wonen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Helmond, 14 september 2014

  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERIEURADVIES

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de wederpartij van BinnenPret
  2. BinnenPret: de adviseur

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BinnenPret en een Opdrachtgever waarop BinnenPret deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BinnenPret, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Kennismaking en bevestiging

1. Doorgaans zal er een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden van maximaal 1 uur. Dit kennismakingsgesprek is voor beide partijen vrijblijvend, tenzij er concrete afspraken wordengemaakt voor een opdracht. In dit laatste geval zal BinnenPret de afspraken schriftelijk bevestigen in een opdrachtbevestiging. Opdrachtgever zal de opdrachtbevestiging binnen 5 werkdagen voor akkoord ondertekend retourneren. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. BinnenPret zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BinnenPret het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan BinnenPret aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BinnenPret worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BinnenPret zijn verstrekt, heeft BinnenPret het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. BinnenPret is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BinnenPret is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever, die BinnenPret tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

5. Het advies is slechts een advies en de uitwerking is afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van BinnenPret. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door BinnenPret gegeven advies.

6. Indien voor de uitvoering van een opdracht een derde ingeschakeld dient te worden, kan BinnenPret hiertoe een advies geven. Eventuele overeenkomst met een derde zal vervolgens rechtstreeks met Opdrachtgever worden aangegaan. BinnenPret zal hierin slechts een adviserende rol hebben en staat niet in voor de kwaliteit van de door betreffende derde geleverde goederen of diensten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BinnenPret zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BinnenPret de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal BinnenPret daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BinnenPret ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan BinnenPret alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien BinnenPret zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door BinnenPret in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van BinnenPret op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. BinnenPret behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet BinnenPret dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

3. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

4. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan komen toe aan Opdrachtgever. Dit geldt niet voor reeds bestaande, BinnenPret toekomende intellectuele eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van voorwerpen die BinnenPret ook voor andere doeleinden of Opdrachtgevers zou kunnen gebruiken. Deze komen BinnenPret toe.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van BinnenPret en de verplichtingen van Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever.

b. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan BinnenPret ter kennis gekomen omstandigheden, BinnenPret goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

c. Indien BinnenPret de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is BinnenPret bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van BinnenPret schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Honorarium

1. BinnenPret hanteert een tarievenlijst, die bij het kennismakingsgesprek overlegd zal worden. Het door partijen overeen te komen honorarium voor de opdracht zal dan ook worden vastgesteld op de op dat moment geldende tarieven, zoals opgenomen in de tarievenlijst.

2. De prijzen genoemd in de tarievenlijst zijn inclusief B.T.W.

3. Noodzakelijke reiskosten worden naar het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Mochten er tijdens de uitvoering onvoorziene kosten gemaakt moeten worden, die voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen, dan zal BinnenPret hierover zo spoedig mogelijk in overleg treden met Opdrachtgever en hiervoor een akkoord vragen.

Artikel 10. Betaling

1. Betalingen door Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen te worden overgemaakt op de door BinnenPret bekend gemaakte bankrekening.

2. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. De eigendom van eventueel te leveren goederen blijft aan BinnenPret en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

5. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Wanneer een Opdrachtgever een opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en vervolgens de opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat BinnenPret zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

7. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever, waardoor van BinnenPret redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft BinnenPret het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien BinnenPret aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van BinnenPret, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar in een mogelijk schadegeval gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BinnenPret beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BinnenPret of haar ondergeschikten.

4. BinnenPret is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade of schade veroorzaakt door ingeschakelde derden bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van een opdracht, of door het niet, niet juist of niet tijdig leveren van diensten of goederen van derden ten behoeve van een opdracht.

 Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemeen voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop BinnenPret geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BinnenPret niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BinnenPret opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BinnenPret niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien BinnenPret bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerd c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen BinnenPret en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  

Als ervaren verkoopstylist
ontzorg ik jou door:

  • totaal styling tijdens photoshoots
  • finishing touch styling
  • advies bij start verkoopproces
  • maatwerk doe-het-zelf

Meer CHRISTYVANRIJ op...

Reviews

Professioneel en leuk!

Mede dankzij de professionele en leuke begeleiding van Christy werd ons huis binnen 18 dagen verkocht! Moet iedereen doen!

Joop D. - Helmond/Stiphout

Verzendinformatie

Verzending op dinsdag en vrijdag
Met track & trace
Pakket: € 6,25
Betaalservice: € 19,25
Outside the Netherlands: rate on request

Betaalwijzen

iDeal
Bancontact / MrCash
Overschrijving vooraf
Betaalservice